Betingelser & Takster


Generelle betingelser og takster

Instruktører på Komediehusets Teaterskole

Komediehuset lægger vægt på, at instruktørerne har erfaring  med teaterarbejde i Komediehusets visuelle og kropslige stil. Det betyder, at der kan være enkelte dage, hvor de bliver forhindret på grund af forestilling, auditions etc. Vi betragter dette som en styrke og indsætter en kvalificeret afløser.
Ret til ændringer, instruktører m.m. forbeholdes.

Sæson og betaling

Sæsonen er minimum på 11 uger med undervisning samt et afslutningsarrangement.
Ingen undervisning i skolernes ferier.
Hele betalingen forfalder ved sæsonstart. og opkræves via E-boks.
Der ydes ikke refusion ved framelding eller forfald på anden måde.
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsfrist, påløber gebyrer ifølge kommunens betalingsregulativ.

Tilmelding

For deltagere under 18 år skal tilmeldingen udfyldes med far, mor eller værge som betaler.
Man kan GENtilmelde sig til sit hold fra en måned før afslutningen. Gentilmeldingen skal være modtaget hos Komediehuset, senest 14. dage efter sidste undervisningsgang.

Annullering af tilmelding

Tilmeldingen kan skriftligt (pr. mail) annulleres indtil 10 dage før startdato.
Derefter er tilmeldingen økonomisk bindende.

Holdstørrelser

Max. mellem 10 og 15 pr hold afhængig af alder og lokale.

Forsikring

Vi gør opmærksom på, at den enkelte selv bør sørge for at forsikre sig.
Dette gælder alle aktiviteter i Komediehusets regi uanset om man går på et hold, deltager på et projekt, er frivillig deltager eller hjælper mm.

Hvem kan benytte Komediehusets Teaterskole?

 

Deltagerne optages efter følgende prioritet

  1. Deltagere der i forvejen går på et hold*.
  2. Deltagere med bopæl i Horsens Kommune.
    3. Udenbys, der går i skole i Horsens.
    4. Deltagere fra andre kommuner.
    *Tilmelding til næste sæson senest 14 dage efter sæsonafslutning.

Vi forbeholder os ret til at udvælge deltagerne, så der er den bedst mulige kønsmæssige fordeling.

 

Regler for friplads

For børn med bopæl i Horsens Kommune kan der søges om delvis friplads.

Delvis friplads tildeles efter metoden "først-til-mølle" ved komplette ansøgninger - det vil sige med den krævede dokumentation.

På hvert hold med 10 - 15 deltagere er der maksimalt friplads svarende til 2,25 fripladser ialt.

Der gives kun friplads til 1 hold og 1 feriearrangement pr. sæson og kun til 0-25 årige elever med bopæl i Horsens Kommune.

18 til 25 årige kan kun søge, hvis de er udeboende.
Fripladsansøgninger behandles efterhånden som de indløber.

 

Husstandsindkomst - Indkomstgrænser for 2023-2024

under 498.232 kr. 25% friplads
under 390.932 kr. 50% friplads
under 283.632 kr. 75% friplads

 

Taksterne reguleres løbende, så de altid svarer undervisningsministeriets fripladsgrænser.

OBS. Ansøgning om friplads er kun gyldig, hvis den er modtaget på Komediehusets administration senest 5 dage efter indsendelse af tilmelding.
I sæson 2022/23 godtages kun ansøgninger for finansår 2022.

Ansøgning om friplads kan kun behandles, hvis der er tilsagn om at vi må trække forskudsopgørelsen via SKAT

Hvis du tidligere har modtaget friplads fortsætter den ikke pr. automatik, men skal ansøges pr. skoleår.

Hold

 Takster

Teaterskole for børn og unge pr. sæson (11 uger/ 2 timer pr. uge) inkl. diverse ekstra tilbud.

 kr. 1.200,-
Unge Skuespillere pr. sæson (11 uger/2 timer/ 3 timer) inkl. diverse ekstra tilbud. kr. 1.200/1.300,-
Tilvalgsfag: (11 uger/1,5 time) 560,-
Ferieprojekter 1 til 6 dage kr. 0 - 800,-

Rabat ved flere fag: Hvis en elev er tilmeldt flere fag, gives der 50% rabat på prisen for det billigste fag.
Gælder ikke for ferieprojekter, eller projekter udenfor undervisningssæsonen.
Hvis man har søgt delvis friplads og samtidigt vil benytte to-fags-rabatten, kan fripladsen kun benyttes til det dyreste hold.